+31 (0) 6 - 39 64 20 78 info@vendigo.nl
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Theatergroep Vendigo is een onderdeel van het overkoeleplende bedrijf Locked United, gevestigd te Krommenie onder KvK no.: 58910514.

Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepasssing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of names Theatergroep Vendigo. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derde uitdrukkelijk uit.

Artikel 2 - Aanbiedigen en offertes

Aanbiedingen en offertes van Theatergroep Vendigo zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. Een aanbod of offerte is maximaal 2 maanden geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Aanvaarding
 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Theatergroep Vendigo zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Theatergroep Vendigo slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
Artikel 4 - Prijzen
 1. Alle prijzen die Theatergroep Vendigo hanteert zijn in euro's, zijn btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Theatergroep Vendigo hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Theatergroep Vendigo te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Theatergroep Vendigo vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Theatergroep Vendigo, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Theatergroep Vendigo een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. Theatergroep Vendigo is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Theatergroep Vendigo de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Zodoende heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Theatergroep Vendigo heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Theatergroep Vendigo prijsaanpassingen meedelen aan de klant. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Theatergroep Vendigo op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Artikel 5 - Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Theatergroep Vendigo gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Bij verzuim, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Theatergroep Vendigo.

 1. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Theatergroep Vendigo zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Theatergroep Vendigo op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 4. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Theatergroep Vendigo, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Theatergroep Vendigo te betalen.
Artikel 6 - Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 7 - Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Theatergroep Vendigo te verrekenen met een vordering op Theatergroep Vendigo.

Artikel 8 - Verzekering
 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  1. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  2. zaken van Theatergroep Vendigo die bij de klant aanwezig zijn
  3. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Theatergroep Vendigo de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Artikel 9 - Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Theatergroep Vendigo enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 10 - Uitvoering van de overeenkomst
 1. Theatergroep Vendigo voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Theatergroep Vendigo heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Theatergroep Vendigo tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Theatergroep Vendigo tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Artikel 11 - Informatieverstrekking door de klant
 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Theatergroep Vendigo.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Theatergroep Vendigo de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Theatergroep Vendigo redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Artikel 12 - Intellectueel eigendom

Theatergroep Vendigo behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theatergroep Vendigo (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 13 - Boetebeding
 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  1. is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000,-
  2. is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000,-
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Theatergroep Vendigo waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
Artikel 14 - Vrijwaring

De klant vrijwaart Theatergroep Vendigo tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Theatergroep Vendigo geleverde producten en/of diensten.

Artikel 15 - Klachten
 1. De klant dient een door Theatergroep Vendigo geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Theatergroep Vendigo daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Theatergroep Vendigo uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Theatergroep Vendigo in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Theatergroep Vendigo gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Artikel 16 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Theatergroep Vendigo een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Theatergroep Vendigo verschuldigd zijn.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid Theatergroep Vendigo
 1. Theatergroep Vendigo is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Theatergroep Vendigo aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Theatergroep Vendigo is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Theatergroep Vendigo aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Artikel 18 - Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Theatergroep Vendigo vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 19 - Recht op ontbinding
 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Theatergroep Vendigo toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Theatergroep Vendigo niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Theatergroep Vendigo in verzuim is.
 3. Theatergroep Vendigo heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Theatergroep Vendigo kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Artikel 20 - Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Theatergroep Vendigo in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Theatergroep Vendigo kan worden toegerekend in een van de wil van Theatergroep Vendigo onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Theatergroep Vendigo kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Theatergroep Vendigo 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Theatergroep Vendigo er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Theatergroep Vendigo is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Artikel 21 - Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 22 - Wijziging algemene voorwaarden
 1. Theatergroep Vendigo is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Theatergroep Vendigo zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
Artikel 23 - Overgang van rechten
 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Theatergroep Vendigo.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Artikel 24 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Theatergroep Vendigo bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Artikel 25 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Theatergroep Vendigo is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Deze algemene voorwaarden is van toepassing vanaf 1 januari 2021 tot nader order.