+31 (0) 6 - 39 64 20 78 info@vendigo.nl
Privacy Beleid

Privacy Beleid

Theatergroep Vendigo respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking to de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheid voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende innformatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy beleid is de enige versie die van toepassing is, totad een nieuwe versie de huidige vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepaling

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna "de beheerder"): Theatergroep Vendigo, gevestigd te Krommenie onder KvK no.: 58910514

Artikel 2 - De verwerking van persoonsgegevens
 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Theatergroep Vendigo. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschoud en natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met namen aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, en online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, curlturele of sociale identiteid.
 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
  1. Naam
  2. Adres(sen)
  3. Emailadres(sen)
  4. Telefoonnummer(s)
Artikel 3 - Doel van verwerking

Wij verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

  1. het onderhoud van relaties met u
  2. het verwerken en plannen van diensten
  3. het creëren van facturen en offertes
Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 - Uw recht met betrekking to uw gegevens
 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wisseling van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbbaarheid.
  U kunt deze rechten uitoefenenn door contact op te nemen via info@vendigo.nl.
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld met een kopei van een geldig identiteidsbeweis, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal van de verzoeken kan deze termein indien nodig met 2 maanden woren verlengt.
Artikel 6 - Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder bbescherming vann de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen
 1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, waar u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@vendigo.nl.
 2. Uw gegevens woren niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinde.
Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank in de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering vann toepassinng is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot Jasper F. Lok via info@vendigo.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 januari 2021 tot nader order.